KATALOG PRODUKTŮ


BETONIKA spol. s r. o.
Lobodice 221, 751 01 Tovačov
tel.: +420 581 706 411
fax: +420 581 706 439
e-mail: lobodice@betonika.cz

Dodací podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti BETONIKA spol. s r.o. vydané dle ustanovení § 1751 občanského zákoníku

 

I. Předmět úpravy všeobecných smluvních podmínek

1.1  Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a realizaci kontraktů, jejichž předmětem je dodávka věcí movitých dodaných společností BETONIKA spol. s r.o. (dále jen zboží). Smluvními partnery jsou BETONIKA spol. s r.o. (dále jen prodávající) a fyzické nebo právnické osoby (dále jen kupující).

1.2 VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a určují část jejího obsahu, nestanoví-li tato smlouva jinak. Kupující je s VOP seznámen nejpozději při uzavření smlouvy.

 

II.  Způsob uzavírání obchodní smlouvy

2.1 Prodávající uzavírá s kupujícím smlouvu, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat (dodat) kupujícímu zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího převzít zboží a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží.

2.2 K uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím může dojít:

a) v případě jednorázového přímého odběru zboží kupujícím ze skladových prostor prodávajícího odevzdáním a převzetím zboží včetně odevzdání, převzetí a potvrzení dokladů ke zboží se vztahujících (zejména dodací list, faktura o zaplacení v hotovosti apod.);

b) v případě jednorázové dodávky (odevzdání) zboží potvrzením řádné písemné objednávky kupujícího prodávajícím;

c) v případě opětovných dodávek (odevzdání) zboží podpisem rámcové obchodní smlouvy, kdy jednotlivé dodávky (odevzdání) zboží budou realizovány na základě prodávajícím přijatých řádných písemných objednávek kupujícího;

d) podpisem smlouvy oběma smluvními stranami, zejména v případě dodávky (odevzdání) zboží, které bude odevzdáno prodávajícím dle specifických požadavků kupujícího (zakázková výroba).

2.3 V řádné písemné objednávce kupujícího musí být vymezen druh požadovaného zboží charakterizovaný označením, názvem a číslem nabídky (je-li zpracována), množstvím zboží, cenou zboží a DPH, termínem odevzdání zboží, místem dodání zboží a způsobem dopravy.

 

III.  Dodání zboží

3.1 Místem odevzdání zboží je sídlo prodávajícího nebo jeho provozovna, není-li ve smlouvě nebo písemné objednávce kupujícího uvedeno jinak.

3.2 Má-li být zboží odesláno do jiného místa, než je sídlo nebo provozovna prodávajícího, může být zboží odevzdáno dle volby kupujícího s využitím některého z následujících způsobů dopravy:

a) silniční nákladní dopravou zajištěnou prodávajícím

b) silniční nákladní dopravou zajištěnou kupujícím, přičemž v tomto případě se odevzdání zboží uskuteční jeho předáním kupujícím určenému dopravci, který před naložením zboží musí prodávajícímu předložit písemný doklad opravňující ho k  převzetí a přepravě zboží

c) železniční dopravou do kupujícím zvolené železniční stanice (dle lexikonu ČD), přičemž odevzdání zboží je uskutečněno jeho předáním železničnímu dopravci; dopravu tímto způsobem objednává prodávající, který neodpovídá za škody ani prodlení vzniklá v důsledku nesprávnosti údajů o místě odevzdání uvedených kupujícím ve smlouvě či objednávce.

3.3 Při dopravě zboží zajišťované prodávajícím musí být jednotlivé dodávky (odevzdání zboží) požadovány tak, aby docházelo k  plnému vytížení přepravních vozidel.

3.4 Dopravní prostředky zajišťované kupujícím musí splňovat předpisy pro převoz nakládaného druhu zboží.

3.5 Má-li kupující, případně jím pověřená osoba převzít zboží v sídle prodávajícího nebo v jeho provozovně a kupující, případně jím pověřená osoba zboží bezdůvodně nepřevezme v den, kdy takto měla učinit, je povinnost prodávajícího odevzdat zboží splněna dnem, kdy zboží mělo být převzato, a to za předpokladu, že zboží bylo ze strany prodávajícího řádně přichystáno k  odevzdání a převzetí.

3.6 Prodávající neodpovídá za vzniklé ztráty při neuskutečněné nakládce zboží z důvodu povětrnostních vlivů, kdy rychlost větru je vyšší než 20m/s, z důvodu bezpečnostních (ČSN 270143, čl. 65 a 66), při přerušení elektrické energie do závodu, požáru a jiných živelných událostech.

 

IV.  Platební podmínky

4.1 Kupující akceptuje ceny zboží uvedené v aktuálním ceníku zboží prodávajícího. V případě, že v meziobdobí od uzavření smlouvy do odevzdání zboží dojde ke změně cen na vstupu do výroby zboží, je prodávající oprávněn navrhnout kupujícímu změnu původně sjednané kupní ceny. Vyjádří-li kupující ve lhůtě jednoho kalendářního týdne od obdržení návrhu na změnu kupní smlouvy svůj nesouhlas se změnou kupní ceny, případně ve stejné lhůtě na tento návrh neodpoví, má prodávající právo od smlouvy odstoupit, přičemž neodpovídá za škody způsobené nerealizováním sjednaného závazku.

4.2 U zakázkové výroby jsou ceny kalkulovány a časově omezeny pro každou zakázku. Dojde-li k chybnému zadání ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn upravit odpovídajícím způsobem cenovou kalkulaci.

4.3 Je-li smluvními stranami sjednáno placení zálohy, vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu, jejíž splatnost je 14 kalendářních dnů od vystavení. Každá jednotlivá dodávka (odevzdání zboží) vztahující se k zálohové faktuře bude vyúčtována kmenovou fakturou.

4.4 U zakázkové výroby je prodávající vždy oprávněn požadovat zaplacení zálohy na kupní cenu před zahájením výroby zboží. V případě neuhrazení zálohy ve stanoveném termínu nebude výroba zakázky zahájena.

4.5 Při platbě v hotovosti kupující, případně jím pověřená třetí osoba, uhradí fakturovanou kupní cenu v hotovosti před odevzdáním a převzetím zboží v expedičním místě prodávajícího.

4.6 Spolu s odevzdáním zboží doručí prodávající kupujícímu i fakturu vystavenou na úhradu sjednané kupní ceny zboží, jejíž splatnost je 14 kalendářních dnů od vystavení, pokud není smlouvou stanoveno jinak.

4.7 V případě, že kupující prodávajícímu neuhradí své předcházející závazky, má prodávající právo další dodávky (odevzdání zboží) pozastavit, aniž by kupující měl právo na náhradu škody.

4.8 Při dodávce (odevzdání) zboží ve vratných obalech uhradí kupující spolu s kupní cenou i hodnotu těchto obalů. Vrátí-li kupující tyto obaly prodávajícímu nejpozději do dvou kalendářních měsíců od převzetí zboží, má právo na úhradu hodnoty těchto obalů ze strany prodávajícího, přičemž hodnota obalu bude snížena o 10% při vrácení obalů do 10 dnů od převzetí zboží kupujícím a o 20% při vrácení po uplynutí 10 dnů. Vrácené obaly musí být stejného druhu a nesmí být poškozené. Úhrada ze strany prodávajícího bude provedena za předpokladu, že nejpozději s obaly bude prodávajícímu doručena i faktura na zpětnou úhradu hodnoty obalů vypočtená výše uvedeným způsobem.

4.9 Dle zákona 477/2001 Sb. v platném znění je společnost zaregistrována do Seznamu osob, kteří jsou nositeli povinností zpětného odběru, proto má dle § 10 kupující možnost vrátit bezplatně obalové materiály do provozovny, odkud bylo zboží expedováno. Nevratné obaly jsou součástí výrobku, a pokud kupující této možnosti nevyužije, přechází na něj vlastnická práva k těmto obalům.

4.10 Při odevzdání zboží v jiném místě, než je sídlo nebo provozovna prodávajícího, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu i dopravné spočívající v náhradě účelně vynaložených nákladů na dopravu zboží.

 

V. Zrušení obchodní smlouvy zaplacením odstupného a zánik obchodní smlouvy odstoupením

5.1 Kupující je ve smyslu ustanovení § 1992 občanského zákoníku oprávněn uzavřenou smlouvu zrušit zaplacením odstupného, a to ve výši 50 % sjednané kupní ceny, pokud zboží dosud nebylo vyrobeno, nebo ve výši 100% sjednané kupní ceny, pokud zboží vyrobeno již bylo, avšak nedošlo k jeho odevzdání. Zrušení smlouvy je účinné uhrazením odstupného, které je kupující povinen zaplatit prodávajícímu nejpozději do dvou kalendářních dnů od doručení písemného oznámení prodávajícímu o tom, že kupující svého práva zrušit smlouvu úhradou odstupného využívá.

5.2 Mimo případ uvedený v odstavci 4.1 článku IV. těchto VOP je prodávající oprávněn od smlouvy jednostranně písemně odstoupit, jestliže kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny a tuto prodávajícímu neuhradí ani v dodatečně stanoveném termínu. V tomto případě může prodávající jednostranně odstoupit i pouze od smluvních ujednání, jimiž poskytl kupujícímu slevu z kupní ceny oproti ceně uvedené v ceníku prodávajícího. Odstoupením od ujednání o poskytnuté slevě z kupní ceny zaniká toliko nárok kupujícího na poskytnutí slevy.

5.3 Prodávající je rovněž oprávněn od smlouvy jednostranně písemně odstoupit, pokud je kupující v prodlení s úhradou zálohy a zálohovou fakturu neuhradí ani ve lhůtě 14 kalendářních dnů po datu splatnosti zálohové faktury. V tomto případě prodávající vystavenou zálohovou fakturu stornuje.

 

VI.  Sankce

6.1 Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, případně dopravného či hodnoty vratných obalů, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení, a to do 7 kalendářních dnů od obdržení faktury, kterou bude smluvní úrok z prodlení vyúčtován.

6.2 Má-li kupující, případně jím pověřená osoba převzít zboží v sídle prodávajícího nebo v jeho provozovně a zboží nebude převzato do jednoho kalendářního měsíce ode dne, kdy mělo být převzato, má se za to, že dnem následujícím po dni, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, smluvní strany uzavřely smlouvu o skladování dle ustanovení § 2415 a násl. občanského zákoníku, jejímž předmětem je závazek prodávajícího uložit a opatrovat zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, a závazek kupujícího uhradit prodávajícímu skladné ve výši 0,05% sjednané kupní ceny za každý započatý kalendářní den skladování. Skladné je splatné do 7 kalendářních dnů od doručení faktury, kterou bude vyúčtováno.

6.3 Poruší-li kupující svou povinnost převzít zboží vyrobené na zakázku, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100% sjednané kupní ceny zboží.

 

VII.  Odpovědnost za vady zboží, záruka

7.1 Prodávající poskytuje záruku, v rámci níž odpovídá kupujícímu za způsobilost zboží k použití ke smluvenému či obvyklému účelu a za uchování smluvených či obvyklých vlastnosti zboží. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet dnem odevzdání zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou; bylo-li zboží dle smlouvy odesláno, běží od dojití věci do místa určení.

7.2 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nahodilých vnějších příčin, v důsledku nepřiměřeného použití či neodborné manipulace se zbožím, na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou a na vady vzniklé nedodržením technologických a montážních předpisů a návodů prodávajícího. Prodávající si u kupujícího vyhrazuje právo kontroly manipulace, skladování, postupu při montáži dodaného zboží, včetně možnosti provedení kontrolních zkoušek.

7.3 Prodávající se zavazuje odstranit vady zboží na základě písemné reklamace kupujícího, která musí obsahovat popis vady, její přesnou specifikaci a požadavek reklamujícího. Reklamačním místem je sídlo prodávajícího. V případě oprávněné reklamace v průběhu záruční doby má kupující nárok na bezplatné odstranění vady opravou zboží, jde-li o vadu odstranitelnou, popřípadě nárok na slevu z kupní ceny, pokud se jedná o vadu, která nebrání použití zboží k sjednanému či obvyklému účelu, a kupující s tímto řešením souhlasí. Sleva se stanovuje dle rozsahu zjištěných vad. Pokud by vada bránila sjednanému či obvyklému účelu použití zboží, má kupující nárok na bezplatnou výměnu zboží. Reklamace jednotlivých kusů zboží neopravňuje kupujícího k reklamaci celé dodávky zboží.

7.4 Jakoukoli reklamaci zjistitelných vad musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to ještě před zapracováním výrobků do staveb.   

7.5 Uplatnění reklamace nezbavuje kupujícího povinnosti zaplacení celé kupní ceny odevzdaného zboží.

 

VIII.          Technické požadavky

8.1 Ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na zboží v platném znění a příslušných ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č.190/2002 Sb. vydal prodávající na zboží uváděné na trh “Prohlášení o shodě výrobků“, případně ES prohlášení o shodě. Při vlastních dodávkách zboží doloží na žádost kupujícího příslušná prohlášení o shodě vedoucí úseku řízení a kontroly jakosti.

 

IX.            Ostatní ujednání

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluv, ke kterým se tyto VOP vztahují, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9.2 V případě uzavření smlouvy kupujícím – fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, je kupující oprávněn řešit spory z takové kupní smlouvy mimosoudně u České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – www.coi.cz

9.3 Tyto VOP jsou platné ode dne vydání do jejich případné změny, zrušení nebo vydání nových VOP.

 

 

V Lobodicích, 1.2.2016

BETONIKA s.r.o. 2014

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS